بیمه حوادث ناشی از برق

مشترکین خانگی و تجاری ( سایر مصارف)

مستند قانونی :

ماده 12 قانون الحاق برخی مواد.... (2) : به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صـرفاً جهـت بیمـه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سـوزی و مسـمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه برگزاری مناقصه اقدام کنند.

خسارات بیمه سال 96 با شرکت بیمه دی خسارات بیمه سال 97 با شرکت بیمه دی

خبرهای جدید

اطلاعیه ها